Lovecraft születése - Alkat és személyiség

Az életerőre és -tartamra vonatkozó vizsgálódásokat követően több választási lehetőségünk is van arra, hogyan haladunk tovább. Ám elég logikus, hogy miután egy élet időbeliségéről számot adtunk, azzal folytassuk, ki is az, aki ezt az életet megéli, azaz megvizsgáljuk, ki is a szülött, milyen testi, lelki és szellemi felépítéssel bír.

Manapság gyakran hivatkoznak arra, hogy az asztrológia – értve ez alatt a csillagfejtés kurrens irányzatait – legfontosabb szerepe az, hogy önismeretet adjon. Ez a megállapítás ugyan nézetem szerint eléggé vitatható – hiszen az önismeret pusztán nem segít hozzá a boldoguláshoz, és ez az álláspont felróható módon relativizálja az asztrológia révén beszerezhető egyéb információk hasznát –, a klasszikus asztrológia mindazonáltal bőséges eszköztárral rendelkezik ahhoz, hogy a szülöttnek megfelelő „önismeretet” nyújtson.

Csakhogy itt nem az önismereten van a hangsúly, hanem azon, hogy minden esemény, amely a szülöttel történik, részben objektív – mivel külsőleg szemlélve is megtörténik –, részben pedig szubjektív, azaz a szülöttben realizálódik. A hogyanokra és mikéntekre viszont csak az ad magyarázatot, ha tudjuk, ki is az a személy, akivel mindezek megtörténnek. Ez a személy egy test és egy hozzá tartozó lélek összessége, tekintet nélkül arra, milyen hagyományos vagy modern karaktertipológia hívei is vagyunk. A klasszikus genetlialógia pedig a karaktert éppen ezen kiindulópont szerint bírálja el.

De még mielőtt ebbe belefognánk, fel kell mérnünk, miből dolgozunk: mérlegre kell tennünk az élet különböző történeteiben játszó főszereplőket, azaz a bolygókat, valamint legalább hozzávetőlegesen meg kell néznünk azt is, hogy az egyes életterületekhez mely szereplők és ezek milyen módon rendelődnek hozzá. A bolygóknál részletesen meg kell vizsgálni alapméltóságaikat, hogy ezáltal az általuk közvetített történések, jelenségek minőségét megállapíthassuk; hasonlóképpen meg kell néznünk eseti erősségeiket, hogy megtudjuk, milyen módon, milyen mértékben tudják vagy nem tudják szerepüket eljátszani az életnek nevezett színjátékban.

Figyelmünk ez után a felkelő fok felé fordul: ez ugyanis az a pont, ahol a szülött mint önálló entitás megjelenik a képletben. Ha képszerűen akarok fogalmazni, a tizenkét alakból álló, apróbb részekre is felosztható zodiákusban a felkelő pont az az ajtó, ahol a szülött a Földre érkezik, és mindaz, amit első nekifutásra kijelenthetünk a szülöttről, ezen ajtó milyenségén, hollétén múlik. Lovecraft esetében ez az ajtó a Mérleg alakjába, egy emberi, levegős (meleg és nedves) és mozgató alakba, a Jupiter meleg és nedves körzetébe, valamint a Szaturnusz arculatába kerül. Mindez, ha csak a külsőt nézzük, egy arányos, de inkább leptoszom felépítést, hosszú tagokat, keskeny arcot és éles arcvonásokat ad; és még lehetne folytatni, ám egy felnőtt ember esetében a testalkat inkább csak azért vizsgálandó, hogy a képlet helyességét igazolni tudjuk. Persze a külső mindig a származás hátterében vizsgálandó, mint arra a legkorábbi asztrológusok is figyelmeztetnek.

A testi alapfelépítéshez hasonló forrásból, hasonló elven bírálandó el a lélek „anyaga” is, amely a temperamentum megállapításához nélkülözhetetlen. Itt is a felkelő alakból, illetve annak uraiból indulunk ki, kezdve a vezérbolygóval, amely Lovecraft esetében a Szaturnusz. A Szaturnusz, amely egyébként is szikárabb alkatot, sötétebb tónusokat ad hozzá a Mérleg alakjának jelzéseihez, a lelki felépítés szempontjából némi szárazságot visz a karakterbe, amely így nagyrészt elveszíti nedvességét, még ha ezt a felkelő alakban tartózkodó bolygók, a Vénusz és a Hold némileg ellensúlyozzák is. Itt ráadásul azokat a bolygókat is figyelembe kell venni, amelyek aspektusuk révén szemmel tartják a felkelő fokot, így a testi kapcsolatban lévő, említett két planétán kívül a Marsot és a Napot; ezek itt viszont lényegileg nem befolyásolják a helyzetet, miszerint a lélek alapanyagát a közepes meleg és az ehhez járuló néminemű nedvesség adják. A meleg révén a szülött inkább hajlik a cselekvésre, mint passzivitásra, a nedvesség pedig nagyobb rugalmasságot ad, és némileg elfordít a primer, anyagi dolgoktól. Összességében eljutunk a szülött lelki alapanyagának megértéséig: az önkifejezés, az érzelmek és gondolatok szabadságának igényéig, egy szangvinikus temperamentumig, amelyet azonban sohasem enged a valóságtól elrugaszkodni az a tény, hogy a nedvesség nem teng túl.

Mindezen eredményeket csupán a felkelő alak vizsgálata adta, de ez még csak egy vázlatnak tekinthető, amelyet alaposabban ki kell dolgozni. Például azáltal, hogy megnézzük, miként is jelentkezik ez a szangvinikus temperamentum a való életben: sikerül kijátszani az előnyeit, mint a kedvesség és nyitottság, vagy pedig az olyan hátrányaival kell állandóan szembenézni, amilyen a nem elégséges erély és a gyanútlanság. Ezt a jelölőt továbbra is a felkelő alakhoz képest keressük, és itt nem lesz más, mint a Vénusz, amely hideg és nedves bolygóként némileg ellensúlyozza a szangvinikus temperamentum aktivitását, és meggondoltabbá teszi, egyszersmind pedig még nagyobb kedvességet ad. Vezérbolygója viszont neki is a Szaturnusz, egy összehúzó, hideg és száraz elvet képviselő bolygó, amely ebben a képletben se nem igazán jó, sem nem igazán rossz, de mivel alapvetően kártevő hajlamú, és kellőképpen erős, az alapvetően kellemes, kedves és nyitott személyiséget olyanná teszi, amely barátságtalannak ugyan nem nevezhető, de meglehetősen diszkrét és visszafogott, egyben pedig a szangvinikumra jellemző szellemies beállítottságnak is komoly célirányt ad: a biztos, a múlt felé fordulást, amely Lovecraft életére annyira jellemző.

Miután megállapítottuk, hogy mi a személyiség alapanyaga, mi az a háttér, amire minden felkerül, valamint hogy ez milyen módon jelenik meg az életben, megvizsgálhatjuk, hogy mely életterületeken fogja a szülött magát kifejezni, pontosabban mely életterületeken próbálja majd magát kifejezni. Végignézzük tehát a felkelő alak urait, méltóságaik sorrendjében, hogy melyik hol jelenik meg, azaz mely területen próbálja a szülött önmagát érvényre juttatni. Tudnivaló, hogy a szülött ösztönösen abba az irányba fordul, amelyet a felkelő alakban ház szerinti úr, ez esetben a Vénusz mutat, még akkor is, ha azt tapasztalja, nem ez a jó választott irány. Lovecraft esetében a 12. terület jelenik meg, ám szerencsére egy megfelelő méltóságú Vénusz képviseletében: élénk belső élet, amely az esztétikumra van kihegyezve, önelemzéssel, és amolyan asztalfióknak készülő önkifejezéssel. Ez az első jelzés arra a tevékenységre, amelyről Lovecraft ismeretes; persze semmiképpen nem lehet elvonatkoztatni a már tárgyalt temperamentumtól és annak kifejeződésétől, a viselkedéstől, és arról sem szabad elfelejtkezni, hogy ez önmagában még senkit nem tesz művésszé.

A második számú úr, amely Lovecraft esetében azt a területet is jelzi, amerre a legnagyobb vonzerőt érzi, a már említett, kétes értékű Szaturnusz a 11. területről. Nemcsak gyaníthatjuk, hanem tudjuk is, hogy a barátság mekkora szerepet játszott Lovecraft életében: bár az eddigi megállapításokból egyenesen még nem következik, de ő volt a 20. század egyik legtermékenyebb levelezője. Ez a szaturnuszi állapot azonban felveti azt a kérdést, mennyire elégíthette ki őt szerteágazó baráti kapcsolatrendszere; ez a felállás ugyanis azt mutatja, hogy úgy istenigazából nem értették meg őt, tehát ezen a területen aligha érhetett el igazi boldogulást. Lovecraft számára viszont már az első úr megadta egy mérsékelt boldogulás lehetőségét egy l'art pour l'art művészi tevékenységben. Ezen a nyomon folytatható tovább azon területek számbavétele, amelyeken keresztül a szülött megpróbálkozhat az önmegvalósítással: ilyen a Merkúr által képviselt amatőr kutatóskodás, amely viszont nem kielégítőbb, mint a művészkedés, és amely igazából nem is éri el annak színvonalát, és ilyen az a jupiteri családcentrikusság, amely leginkább a családi gyökerekhez, idősebb rokonokhoz való visszamenekülésre hajlamosítja, de ez végső soron kudarc.

Ezek a vizsgálatok eddig általános képet adnak a szülöttről: megmutatják a testi-lelki alapanyagot, azt, ami ebből a viselkedésben tükröződik, valamint hogy milyen irányba hajlamos haladni. Most viszont ezt a vázlatot igazi tartalommal kell megtöltenünk: ezt a ruhát, amelynek meghatároztuk az anyagát, a színét, és azt, hogy a szülött hol fogja sikeresen vagy sikertelenül hordani, rá kell szabni az aktuális emberre. Elsőként a szellemi-lelki erőforrásokat fogjuk figyelembe venni, amelyeket három bolygó jelöl: a Hold jelzi a lélek érző, szenzitív részét, a Merkúr a gondolkodást, rációt, a Nap pedig magát a szellemet, amellyel az ember a világra jön.

A lélek képességeit jelző bolygók a Mérleg és Szűz alakjaiban találhatók. Kettőjük között nincs közvetlen kapcsolat, csak annyi, hogy alakjaik hallják egymást, méghozzá úgy, hogy a racionális lélekrész parancsol a szenzitívnek. A szülöttnél így világosan elkülönül a két lélekrész, ám a tudatos gondolkodás állandóan uralkodni kíván az intuíción. Érdemes tehát ezzel kezdeni, megvizsgálva a Merkúr helyzetét, a rajta uralkodó vezérbolygót, mintha csak egy területcsúccsal járnánk el, valamely életterületet vizsgálva. Lovecraft képletében a Merkúr vezére saját maga: kiváló minőségű bolygó, és ezt a minőséget kiválóan kifejezésre is juttathatná azáltal, hogy a Nap ártó sugaraitól távol járja saját útját, felkelésben, ráadásul érvényre juttatja saját arculatát mind a Naphoz, mind a Holdhoz képest. Nyilvánvaló, hogy kitűnő intellektust, részletező hajlamot, újító szellemet ad a szülöttnek, amely talán túlságosan is független utakon jár, öntörvényűvé válik azáltal, hogy mindenféle aspektus nélkül halad. Ez így nem juttathatja hozzá új felfedezésekhez, nagy konklúzióhoz; viszont mivel mindez hányattatásban, a 12. terület által jelzett korlátok között történik, ez a ragyogó szellemiség nem is tud igazán kibontakozni, valahogy mindig magamaga körül forog, újra és újra ugyanazoknak a kérdéseknek fut neki, a szintézis lehetősége nélkül. Ez a szellemi feszültség nyilván önkifejezési gondokat is okoz, amely által érthető az a korábbi megállapítás háttere, miszerint intellektuális baráti kapcsolataiban sohasem tudta tökéletesen érvényre juttatni belső késztetését; viszont éppen ez az, amely a szenzitív lélekrészen is uralkodni vágyva a szellemi képességekkel igazán termékennyé teszi a lélek érző felét.

És éppen ekkor, a Hold helyzetének vizsgálatakor bukkanunk rá arra a jelzésre, amely által Lovecraft kimagaslik mindazon emberek tömegéből, akik hozzá hasonló szellemi-lelki felépítéssel rendelkeznek: a Holddal együttálló Kalászcsillagra, amely kivételes érzülettel, esztétikai érzékkel, valamint az átlagot messze meghaladó művészi tehetséggel ruházza fel. Igazából ez a döntő jelzés arra, hogy nem egy közemberrel állunk szemben; így a képlet elbírálását, még ha nem is tudnánk, kié, ennek fényében kell folytatni. Ha viszont még nem lennénk biztosak a dolgunkban, akkor az a tény, hogy ezt a helyet a megfoghatatlan emberi szellemet képviselő Nap is jóindulatú pillantásában részesíti, végképp eldönti a kérdést.

Amikor tehát áttérünk a lélek ösztönös képességeinek vizsgálatára, újból megnézzük, melyik bolygó és miképpen fogja megvalósítani ennek a már a viselkedés elbírálásakor is megállapított kedves, érző és szelíd lelkiséget. Ez a Vénusz, amely a Merkúrhoz hasonló állapotban van: felkelőben, távol a sugaraktól, a Jupiter melegségével átitatva azáltal, hogy trigonális aspektusával segíti, és érvényre juttatja saját karakterét a főfényhez, a Naphoz képest; ám ez a Vénusz is korlátok közé zárt. A képhez pedig az is hozzátartozik, hogy a Vénuszhoz társjelölőként csatlakozik a már többször is emlegetett Szaturnusz, amely nála sokkal jobban boldogulva, saját fényében áll, még ha valamennyire korlátozza is, hogy egyre inkább a Nap sugaraiba kerül. Ez a kombináció okozza, hogy bármennyire is nagyszerű ösztönös és észbeli erőforrásokkal rendelkezik szülöttünk, valahogy mindig félénkség, visszahúzódás vesz erőt rajta, amely személyiségét tartózkodóvá, érzelmeit sokszor kimutatni nem tudóvá, kissé gyanakvóvá és állandóan töprengővé, önmarcangolóvá teszi. Mindig marad jókora kétkedés, elégedetlenség és szorongás, amely a lelkét mérgezi.

Hosszan lehetne folytatni tovább, árnyalva a képet mindazokkal az eszközökkel, amelyeket a klasszikus asztrológia eszköztára kínál. Csak azon múlik, mennyire akarunk részletes képet kapni a szülött személyiségéről; leginkább persze akkor, ha valamilyen konkrét kérdés merül fel a testi, lelki és szellemi erőforrások használata kapcsán. A fentiek viszont elegendő alapot nyújtanak ahhoz, hogy felmérhessük, milyen emberről is van szó. Lehetne folytatni a testi és lelki betegségekkel és hajlamokkal, ez viszont már az orvosi asztrológia területe; így a továbbiakban haladhatunk tovább. Mivel a személyiséghez a spirituális háttér is hozzátartozik, azzal folytatjuk.