Lovecraft születése - Tudás, bölcsesség és hit

Az előzőekben némi képet kaphattunk arról, hogyan írható le Lovecraft testi, lelki és szellemi felépítése a klasszikus asztrológiai eszközökkel. Elég sok lényeges információval lettünk gazdagabbak, amelyek megmutatták, ki is ez az ember. Így például vázlatosan megismertük lelki és szellemi képességeit, melyek kiválónak bizonyultak. Ám ez nem elég: ha nem vizsgáljuk meg, milyen területen összpontosulnak ezek a képességek, a személyiségéről alkotott kép csak torzó marad.

Ezen a ponton kell a szülött orientációját vizsgálnunk. Orientáció alatt értem azt, hogy milyen módon kamatoztatja képességeit, milyen az a szellemi irányítás, amely meghatározza gondolatait, érdeklődését, felfogását. Ahhoz, hogy ezt megismerhessük, a képlet egyik lényeges területét, a 9. területet kell megvizsgálnunk. Ez a terület az, amely felvilágosítást ad arról, milyen vallási vagy filozófiai felfogás határozza meg a szülött orientációját, mennyire képes a szellemi képességeit tudásra és bölcsességre váltani. Sőt, a 9. terület vizsgálata során leszűrt tanulságokat a 3. terület vizsgálatával kell folytatni, mivel ez fogja megmutatni, hogyan jelenik meg ez a tudás és belátás a mindennapi életben.

Az átfogó vizsgálatot ismét egy vezérbolygó kiválasztásával célszerű kezdeni. Ez esetben vezérbolygónk a Merkúr, amelynek képletbeli jellegéről korábban már volt szó. Állapota nyilvánvalóvá teszi, hogy az irányítás jó, csak nem kevés korlátozásra is kell számítani: a szülött kiválóan gondolkodik, szelleme messzire tekint, ám valamilyen módon képtelen kilépni egy adott körből. És megjegyzendő az is, hogy mindez az életének egyéb területeitől eléggé független.

A továbbiakban világossá fog válni, hogy a Merkúr, mint a tudás és bölcsesség vezérbolygójának elemzését ezen a ponton nem kell jobban részletezni. Ennek oka az, hogy a szisztematikus vizsgálat során hamarosan újból találkozunk vele. Most viszont magához a 9. területhez fordulunk, amelynek csúcsán egy fontos jelölőt találunk: Amaltheia csillagát, az egyik legfényesebb égi jelzést. Hosszú oldalakon keresztül lehetne ecsetelni mindazt, amit Amaltheia ad: a lényeg annyi, hogy a 9. területre vonatkozólag kritikus, éles szellemet, kétkedést és fáradhatatlan kutatást. Komoly jelzés arra, hogy Lovecraft szelleme messze kiemelkedik kortársaié közül.

A terület fontosságát az itt található Sárkányfej is jelzi. Ám ennek is van egy tanulsága. Akinek ugyanis a Sárkányfej emeli ki a 9. területét, annak egyszersmind a Sárkányfarok sújtja az ezzel ellentétest: így tehát aki bölcseletben, elmélkedésben túl messzire megy, annak komoly hiányosságai lesznek a mindennapi életben hasznos kis ravaszságokban. Lovecraft nativitására is ez nyomja rá a bélyegét: a nagy összefüggések keresése, a fáradhatatlan tanulmányok erősen eltávolítják őt a mindennapi történések világától.

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha a 9. területet leginkább meghatározó jelölőt nézzük: ez a fentebb említett Merkúr, amely a területen álló bolygó hiányában leginkább megvalósítja a 9. terület jelöleteit. Ez a Merkúr a 12. területen áll: visszajutunk ahhoz a korábbi megállapításhoz, miszerint a szülött magát amolyan asztalfióknak szóló tevékenységben, bölcselkedésben éli ki. A 9. területet jobban semmi sem tudja megvalósítani, mint a Merkúr, amely így viszont le is írja, mi irányítja Lovecraft szellemét, mi az a meghatározó számára ezen a téren: ha a Merkúrra, mint a ráció, a gondolkodás és elemzés természetes jelölőjére gondolunk, nyilvánvalóvá válik, hogy az adott korban egyedül a tudomány lehet ez a közeg. A Merkúr függetlensége, a hagyományt jelentő 4. területtel és jelölőivel való minden kapcsolat hiánya, a 9. területet meghatározó Amaltheia jelenléte, valamint az a tény, hogy mind a csúcs, mind maga a Merkúr is kettős, labilis alakú, megadja azt a választ, amire Lovecraft életútját ismerve számíthattunk: az azonosulást a modern természettudomány racionális, szkeptikus, elemző és mérlegelő felfogásával. Lovecraft tudományos érdeklődése messze túlnyúlik a kor értelmiségijének színvonalán, az eredményeket képes továbbgondolni, viszont sem a szkepszistől nem tud elszakadni, sem pedig a tudását nem tudja rendesen kamatoztatni. Más körülmények között ezen képességek birtokában lehetett volna sikeres egyetemi professzor, elismert kutató; ám a képlet által jelzett határok között nem jutott más lehetőség neki, mint hogy autodidakta módon elégítse ki információéhségét, bölcseletét, gondolatait pedig életében eléggé el nem ismert irodalmi munkássága keretein belül fejtse ki.

Mielőtt továbbmennénk, érdemes tisztázni valamit a 9. területtel kapcsolatban. Sokakban felmerülhet ugyanis a kérdés, hogyan jelezheti egyaránt a tudást és a bölcsességet; hiszen a kettő korántsem ugyanaz. Igen, mindkettőt jelzi, és egyáltalán nem megkülönböztetés nélkül. A megértéshez vissza kell menni ahhoz a ponthoz, amikor a Merkúr által jelzett racionális és a Hold által megjelenített szenzitív lélekrészekről volt szó. Ha az általuk megjelölt fokokat és azok urait elbíráltuk, akkor képet kaphattunk a lélek erőforrásairól: vajon az elemző beállítottság erősebb, avagy a megérzések, felismerések. Viszont a 9. terület elbírálása nélkül nem kaphatnánk képet arról, vajon ez hogyan jelenik meg a gyakorlatban; hiszen ahogyan az 1. területen keresztül megnyilvánult a szülött mint egyéniség, úgy a 9. területen keresztül nyilvánul meg az, hogy vajon ezek a képességek hogyan realizálódnak. Ha racionális erőforrások úgy jelennek meg a 9. területen keresztül, mint tudás; a szenzitívek pedig mint felismerés, bölcsesség. Egy olyan embernél, akiben a ráció erősebb, a tudás legyűri a bölcsességet: ennek végletes formája az, amikor sok mindent tud, de semmit nem ért meg igazán. Akiben pedig a szenzitív lélekrész viszi a prímet, ott az összefüggések felismerése akár bámulatos is lehet, a gyakorlatban viszont, éppen a tárgyi tudás hiányában, ez a levegőben lóg. Lovecraftnál, mint láttuk, közel azonos a két lélekrész ereje: így a 9. terület a Merkúron keresztül mutatja mindazt, milyen mélységű tárgyi, valós tudásra tett szert, és azt is, milyen szinten felismerte az összefüggéseket.

Ha akarjuk, ezen vizsgálatok eredményét tovább gazdagíthatjuk, árnyalhatjuk a 9. terület speciális részeinek elbírálásával. A legfontosabb három rész a Gondolkodás, a Tudás és a Bölcsesség Része. Mivel szeretném elkerülni, hogy elvesszünk a részletekben, csak vázlatosan foglalom össze mindazt, amivel ezek a részek bírálatunkat kiegészíthetik. A Bakszarvú alakú Gondolkodás, és ura, a Szaturnusz megmutatja, hogy Lovecraft gondolkodása komoly és elemző, igyekszik a dolgok mélyére hatolni. Ezt súlyozza a Tudás, amely Vízöntő alakot vesz fel, és a Merkúr aspektusa, valamint a Szaturnusz mint úr jellege révén rámutat a kivételes, bár nem túl eredeti műveltségre és gondolkodási képességre. Nincs ebben meglepő: Lovecraft a tudomány eredményeit gondolta tovább, és bár ezt nagyra kell értékelni, nem volt független szellemű újító. Végül figyelembe vehetjük a Nyilas alakú Bölcsességet, amelynél a sújtott Jupiter, és a – bár Vénusz-aspektus által enyhített – Mars-jelenlét miatt látható, hogy Lovecraft a tudását sohasem tudta valódi bölcsességgé, felismeréssé konvertálni.

Ez utóbbinak magasabb magyarázata van, mégpedig a hit kérdése. Aki nem kedveli ezt a szót, mondhat helyette meggyőződést: mindenképpen olyan dologra kell gondolni, amely a legmagasabb szinten irányítja az embert. Olyan lélekbeli erőforrás viszont, hogy „meggyőződés”, nem létezik: ugyanúgy azt kell vizsgálni, hogyan nyilvánulnak meg a lélek képességei a 9. területen keresztül, mint ahogyan eddig tettük. Viszont hogy az eddigiektől elválasztva tudjuk a meggyőződés kérdését szemügyre venni, újabb részt vizsgálunk: a Hit Részét.

A Hit Része a Szűz alakjába kerül, közvetlenül a Mars kvadratikus aspektusába. Saját ura, a Merkúr nem is látja, de pontosan leírja azt, amit már eddig is sejthettünk. Lovecraftnak van hite, meggyőződése, amely leginkább a racionális felfogásból ered. Hitét a tudományban találja meg, mégpedig azért is, mert a kritikus szellem nem képes benne alábbhagyni. Így hát nem meglepő, hogy a hagyományos vallási felfogást figyelemre sem méltatja, és gondolkodását olyan témák kötik le, melyeket a tudományos felfedezések inspiráltak.

És ezzel el is érkeztünk arra a pontra, amikor a személyiség milyensége, mozgatórugói pontosan ismertté váltak. Viszont így lehetőségünk nyílik arra is, hogy a személyiség genezisét, ezzel fátumát és képességeit feltárjuk. Erre a következő alkalommal kerül sor.