Asztrológiai alapozó tanfolyam megújult formában

Szeptembertől megújult formában, élőben és az Interneten is elindul klasszikus asztrológiai alapozó tanfolyamom. Az eddigi kurzusok tapasztalatai, a hallgatók visszajelzései és a legújabb kutatások alapján az anyagot, a tanmenetet és az oktatási beosztást is alaposan átdolgoztam, és várom mindazok jelentkezését, akik szeretnék alaposabban megismerni a klasszikus asztrológiát, így a mindennapokban is kiválóan használható tudásra akarnak szert tenni, de azokét is, aki egyszerűen csak érdeklődnek az asztrológia iránt. A tanfolyam első modulja, a négyszer három órás orientációs előadássorozat ingyenes. Hosszú, személyes hangvételű részletek a „tovább” után.

A kurzus célja

Amikor 2007 nyarán megterveztem a jelenlegi tanfolyamom elődjét, több cél vezérelt. Az volt a szándékom, hogy a klasszikus asztrológia ismertté válását elősegítsem és az általános asztrológiai műveltséget fejlesszem, ehhez azonban már nem éreztem elegendőnek azt, hogy különböző internetes fórumokon válaszolgatok az érdeklődőknek. Akkor is így gondoltam, és most is úgy vélem, hogy az asztrológiát tanulmányozhatjuk kíváncsiságból, de azért is, hogy mindennapjainkban felhasználjuk az általa elérhető eredményeket, ezáltal életünket tudatosabban, nagyobb türelemmel, kevesebb kétellyel és elégedetlenséggel élhessük, valamint ehhez a hozzánk fordulókat is hozzásegíthessük. Természetesen az asztrológia nem csodaszer, így aki azt gondolja, hogy segítségével minden problémát megoldhat, csalódni fog; sokkal inkább egy eszköz, amellyel tanulmányozhatjuk a világban végbemenő folyamatokat, és amennyiben módunkban áll változtatni rajtuk, segítségével megragadhatjuk a lehetőségeket; ha pedig mégsem így állna, felkészülhetünk a történésekre.

Az asztrológia tanulmányozásával, gyakorlásával és tanításával töltött évek – vagy ha a klasszikus asztrológia felfedezése előtti időszakot is ide számítom, csaknem két évtized – alatt meggyőződésemmé vált, hogy az asztrológia egy olyan szakmai tudás, amellyel megérdemelt sikereket csak akkor érhetünk el, ha alapos elméleti háttértudás és műveltség találkozik kellő gyakorlottsággal. Neves régvolt asztrológusok nézetére alapozom azt a véleményemet, hogy az asztrológia egy idegen nyelvhez hasonlít, és ha ez így áll, akkor az egyes készségeknek harmonikusan ki kell egészíteniük egymást. A nyelvtanulásban a nyelvtan ismerete írás- és beszédkészség nélkül holt tudás; nyelvtani alapozottság nélkül pedig esetleg lehet nyelvet használni, de az hibás és félreérthető lesz. Az asztrológiai oktatásban a célok világos megfogalmazásán kívül mindig azt hiányoltam, hogy érzésem szerint nem fordítottak kellő figyelmet a szilárd elméleti megalapozásra, vagyis arra, hogy a hallgató átlássa, hogyan épül fel az asztrológia rendszere, és miért éppen ezeket az eszközöket használja – ebből származott az elhatározás, hogy saját tanfolyamot tervezzek. Márpedig az asztrológia használata akkor is felelősség, ha csak saját céljainkra használjuk, nemhogy akkor, ha mások számára is iránymutatást kívánunk nyújtani a segítségével: ezért meggyőződésem, hogy szakmailag az elérhető legmagasabb szintű igényességet kell célul kitűzni. Ez, az igényesség a mottóm, legyen szó az asztrológia tanulmányozásáról, gyakorlatáról vagy oktatásáról; hogy pedig mennyire gondolom komolyan, arról az itt és máshol megjelent írásaim tanúskodhatnak.

Az oktatás céljai a hallgatókra vonatkoztatva attól függenek, hogy ki milyen szándékkal kívánja tanulmányozni. Figyelembe véve az objektív lehetőségeket, ezt az alapozó tanfolyamot kétféle szándékkal érkezők számára terveztem meg: olyanoknak, akik általános információkat szeretnének kapni az asztrológiáról, azon belül a klasszikus asztrológiai ágazatokról; valamint azoknak, akik olyan szintű tudást kívánnak megszerezni, amely a mindennapokban saját célra és a közvetlen környezetben használható.

A kurzus felépítése

A kurzus anyaga a klasszikus asztrológia alapjaiból és két ágazat, a kérdőasztrológia és kezdeményező asztrológia különféle témáiból tevődik össze. A klasszikus asztrológiát mindenféle modern elképzeléssel való ötvözés nélkül, hamisítatlan formában kívánom átadni, mivel egy olyan belső koherenciával rendelkező rendszerről van szó, amelytől a modern újítások – így például az asztrológiailag nonszensz új „bolygók” használata – nemcsak, hogy teljességgel idegenek, hanem még a következtetések pontosságát sem növelik. És hogy miért éppen a klasszikus asztrológia? Azért, mert ez a tizennyolc évszázadon át használt rendszer minden asztrológiai irányzat őse és eredetije, egy rendkívül cizellált nyelvezet, amelynek értő kezekben való megbízhatóságát régi és mai tapasztalatok egyaránt igazolják, és amelynek használhatóságát a közhiedelemmel ellentétben tudományosan soha nem cáfolták meg.

Az oktatási anyagot kizárólag a legkiválóbb eredeti forrásokból állítottam össze, minden esetben támaszkodva a nemzetközi akadémiai és asztrológusi társadalom általam elérhető legfrissebb eredményeire. Mindeközben kifejezetten igyekeztem elkerülni a sajátos, így megkérdőjelezhető nézetek kialakítását, de ha történetesen a célok eléréséhez egyéni véleményem megfogalmazása nem kerülhető el, erre a tényre mindig felhívom a figyelmet. Nem tartom szerencsésnek, ha egy tanár saját tanítványi körében olyan véleményeket hangoztat, amelyek bizonyítékok híján megkérdőjelezhetők vagy akár egyenesen cáfolhatók; mert bár ez lehet személyes tekintély kialakításának eszköze, semmilyen módon nem egyeztethető össze az asztrológiai műveltséget előremozdításának szándékával.

A kurzus négy modulból áll. Az első modul az érdeklődők igényeit kielégíteni hivatott, közismereti kurzusnak is tekinthető, ingyenes orientációs előadássorozatból áll, amelynek célja az, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a klasszikus asztrológiáról, tágabb perspektívában pedig az asztrológiáról általában. Ez az önmagában is végezhető modul tehát alapfokúnak tekinthető asztrológiai ismereteket ad.

A második, harmadik és negyedik modul anyaga a középfokú szintnek megfelelő szakmai oktatást fogja át, témája pedig sorrendben az elméleti alapozás, valamint az elméleti és gyakorlati kérdő- és kezdeményező asztrológia. A negyedik, kezdeményező asztrológiai modul szabadon választható, vagyis a hallgató döntésén múlik, hogy elvégzi-e. A harmadik és negyedik modul befejezése után a hallgatók vizsgát tehetnek, amelyről annak sikere után elismerő oklevelet adok. Ez a hatályos szabályozás értelmében természetesen nem tekinthető államilag elismert végzettségnek; ez mindenféle asztrológiai képzésre igaz.

Az orientációs modul anyaga

Mindenfelé azt kell tapasztaljam, hogy a köztudatban az asztrológiára vonatkozólag felületes ismeretek, félreértések és tévedések vannak jelen, és ezért nagyrészt a tájékoztató források hiányosságai és hibái felelnek, különösen Magyarországon. Ezen kívántam változtatni, amikor az Interneten különböző fórumokra írtam, amikor belekezdtem ebbe a blogba, amikor az asztrológiai források feldolgozásához máig nélkülözhetetlen latint oktattam, amikor elindítottam korábbi tanfolyamaimat, és ugyanez a cél vezérelt az orientációs modul megalkotásánál is.

Mint írtam, ez a modul szabadon látogatható előadássorozatból áll. Vázát az asztrológia története adja az első csillagászati megfigyelésektől kezdve a babiloni csillagtudomány és égi ómenértelmezés kialakulásán, a görög asztrológia kidolgozásán és elterjedésén, az asztrológia felépítményének megszilárdulásán, a Felvilágosodás korának tudományos forradalmán, valamint a modern asztrológia divatossá válásán át egészen a mai korig. Célom az, hogy bemutassam és megmagyarázzam az asztrológia filozófiai és technikai hátterét, továbbá kiemeljem a történelmi fordulópontokat és az asztrológiára adott válaszok változását. Foglalkozunk olyan égető kérdésekkel, mint az asztrológia áltudomány volta, vitatott működőképessége, áttekintjük a modern irányzatokat és a klasszikus ágazatokat, valamint természetesen a horoszkópokban megtalálható technikai eszközöket, a bolygókat, jegyeket, házakat és egyebeket.

Reményeim szerint az orientációs modul nemcsak azoknak kínál sok érdekességet, akik még semmilyen szinten nem foglalkoztak asztrológiával, hanem azoknak is, akik már részt vettek valamilyen asztrológiai tanfolyamon. Nyugodt szívvel tudom ajánlani szkeptikusoknak, az asztrológiától és hasonló vagy hasonlónak tartott dolgoktól idegenkedőknek is, mert ennek a modulnak az a célja, hogy az asztrológiáról objektív képet adjon.

A szakmai modulok anyaga

Ahogyan fentebb írtam, a szakmai képzés egy-egy modulnyi elméleti alapozásból, valamint kérdő- és kezdeményező asztrológiai oktatásból áll. Ezen tanfolyami rész megtervezése során az volt a célom, hogy az anyagot az elérendő kívánalomnak megfelelően építsem fel, vagyis annak, hogy a tanulmányok befejeztével a hallgató képes legyen biztos kézzel alkalmazni alapvető asztrológiai technikákat.

A mindennapi életben igazán praktikus asztrológiai technikák lényegében ehhez a két ágazathoz kötődnek. A kérdőasztrológia segítségével ügyek és történések aktuális alakulása elemezhető, ami a gyakorlatban leginkább előrejelzést, ritkábban helyzetelemzést jelent. A kezdeményező asztrológia pedig arra használható, hogy egy bizonyos eltervezett ügy elkezdéséhez találjunk olyan időpontot, amikor a kívánt siker megvalósulására nagyobb esély nyílik.

Bár sokak érdeklődése irányul a születési asztrológiára – a modern asztrológiai oktatás pedig bizonyos okokból szinte csak az ezzel párhuzamba állítható radixhoroszkópiával foglalkozik –, ez nem képezi az alapozó tanfolyam anyagát. A klasszikus születési asztrológia ugyanis, miután egy ember egész életével foglalkozik, az alkalmi ügyek vizsgálatára nem célszerű vagy egyenesen alkalmatlan, azaz – egyszerűen fogalmazva – nem a mindennapok eszköze. Mindezek mellett az asztrológustól olyan szintű szakmai tudást követel meg, amely jóval nagyobb kihívást jelent, mint akár a kérdő-, akár a kezdeményező asztrológia elsajátítása. Ebből természetesen nem következik az, hogy a születési asztrológia ne lenne önmagában, pusztán egy elméleti megalapozás után megtanulható, de ez egy olyan ember helyzetéhez hasonlítható, aki egy nyelv tanulására speciális igényekkel készült, például mert szakmai írásokat kíván olvasni és megérteni; közben viszont nem igényli a beszéd- vagy íráskészség fejlesztését. Ezen okokból kifolyólag az alapozó tanfolyam során csak az orientációs modulban esik szó a születési asztrológiáról.

A második, elméleti alapozó modul előadásokból és kisebb részben gyakorlatokból áll. A képzés során áttekintjük az asztrológiai eszközöket: a bolygó- és állócsillagok, az alakok (jegyek), a területek (házak) szerepét, a bolygók kapcsolatait, vagyis az alakzatokat és a pillantásokat (fényszögeket), továbbá a bolygók állapotának jellemzőit önmagukban (méltóságok) és kapcsolataikban (érdekeltségi viszonyok), mindezek értelmezésével együtt. Az elméletet gyakorlati példákkal illusztrálva dolgozzuk fel, a tudás megszilárdítását órai és házi feladatok segítik, hallgatóimat pedig kifejezetten arra sarkallom, hogy gondolkodjanak kritikusan, tegyenek fel kérdéseket, fogalmazzanak meg problémákat. A passzív, kizárólag befogadásra építő oktatási formát a tanár részéről felelőtlen megalkuvásnak, a hallgató részéről pedig lustaságnak és önbecsapásnak tartom.

A lényeget azonban számomra nem pusztán az asztrológiai eszközök és technikák átadása jelenti, ez ugyanis több-kevesebb sikerrel elvileg könyvekből is elsajátítható lehetne. Amit igazán fontosnak tartok, az az asztrológia alapjainak tágabb háttérbe való helyezése, értve ez alatt a szükséges csillagászati, filozófiai és történeti ismeretek megszerzését. Helytelenítem az olyasfajta gyakorlatot, amely az asztrológiai elemeket kiragadottként kezeli, ez ugyanis bizonytalanságot szül, és ennek következménye lehet a gyakorlatban egy-egy vitatható döntés, a gondolkodásban pedig a tanultakhoz vagy egy tekintélyhez – legyen az egy élő személy, egy Morin, Lilly, Bonatti, Ptolemaiosz vagy Vettius Valens – való vak és dogmatikus ragaszkodás. Ahogyan egy idegen nyelv esetében is, az asztrológiai tudásunkat csak akkor uralhatjuk, ha tökéletesen értünk mindent, mindenre ismerjük a megfelelő magyarázatot, mert egyedül erre támaszkodhatunk, ha egy szakmai kompetenciánkat kihívások elé állító esettel találkozunk; ez pedig tapasztalatom szerint előbb vagy utóbb mindenképpen bekövetkezik. Az az asztrológus, aki például nincs tisztában a bolygók mozgásával, nem ismeri a méltóságok kiosztásának logikáját, vagy nincs rálátása a területfelosztás történelmi okokra visszavezethető problémáira, voltaképpen öntudatlanul használja eszközeit, és szinte biztos, hogy ez adott esetben nem menti meg a hibázástól. Ugyan akárcsak annak idején nekem, úgy korábbi hallgatóim számára is nehézséget jelentett az asztrológiához szükséges csillagászati háttér elsajátítása, utóbb mégis egyetértettünk abban, hogy ez elkerülhetetlenül lényeges; és nem volt másképp a filozófiai-történeti megközelítéssel sem, amely ismerete nélkül például megbocsáthatatlanul nagyra nő a hibázás esélye a jelölők kiválasztásához szükséges területválasztásnál.

A harmadik, kérdőasztrológiai és a negyedik, kezdeményező asztrológiai modul a felvezető és a témákat bevezető előadásokon túl nagyrészt gyakorlatokból áll. Az alkalmi kérdések között nemcsak azokat a gyakran előforduló kérdéstípusokat tárgyaljuk át, mint a személyes kapcsolatok (család, partner, gyerek, barátok, ellenségek), üzleti és egyéb kapcsolatok (partnerség és jogi ügyletek), siker (beleértve a tanulmányokat és karriert), pénz és tulajdon (ingóságok és ingatlanok), utazás, élet és egészség, valamint nem talált, elveszett és ellopott/elrabolt javak, állatok és emberek, hanem a kidolgozott példák és szakirodalom segítségével olyan kompetenciát igyekszünk kialakítani, amellyel a precedens nélküli kérdések is megválaszolhatók. Ugyanígy, a kezdemények esetén nemcsak a kérdéseknél szereplőkhöz hasonló ügyek körét tekintjük át, hanem készségszintűvé fejlesztjük a kezdeményező asztrológiai tudást, amely így a legváltozatosabb ügyekre is alkalmazhatóvá válik.

A kurzus beosztása

A kurzus 2009 szeptemberének harmadik hetétől kétfajta szervezésben, élő és internetes formában indul. Élő tanfolyamot Budapesten és Miskolcon indítok, a külföldön vagy a fővárostól távolabb élőknek, valamint azoknak, akiket nem rettent el a tanulásnak ez a módja, az internetes megoldást javaslom. Eddigi tanfolyamaim közül többet is az Interneten keresztül tartottam (legjobb tudomásom szerint az országban elsőként), és a személyes találkozás varázsát leszámítva ennek a megoldásnak minden szempontból csak előnyét tapasztalhattuk, mivel mind pénz, mind az idő szempontjából előnyösebbnek bizonyult, nem beszélve arról, hogy nemcsak Magyarország, hanem Európa több pontján tartózkodó hallgatók tudtak egyszerre részt venni a foglalkozásokon.

A budapesti tanfolyamnak a Parfait Restaurant ad otthont (V., Sas u. 9.), az orientációs előadások szeptember 16-án, 23-án, 30-án és október 7-én lesznek 18-tól 21 óráig (közben 15 perc szünettel). A tanfolyami rész október 14-től lesz kéthetente.

A miskolci tanfolyam helyszíne az Ifjúsági és Szabadidő Ház (Győri kapu 27.), itt az orientációs előadások szeptember 18-án, valamint október 2-án, 16-án és 30-án lesznek 17:30-tól 20:30-ig (itt is 15 perc szünettel), a tanfolyami rész pedig november 13-tól kezdődik és kéthetente találkozunk.

Az Interneten a Wiziq rendszerében követhetők a foglalkozások. Az első orientációs előadás szeptember 14-én lesz, és erre a linkre kattintva érhető el. Az előadások 18-tól 21 óráig tartanak a szokásos 15 perc szünettel, a további előadások szeptember 21-én, 28-án és október 5-én lesznek. A tanfolyami rész október 12-től kéthetente zajlik.

Az orientációs modult nem számítva a tanfolyam teljes időtartama 68 hét, azaz 34 alkalom, amely a karácsonyi és nyári szünetekkel együtt két tanévet tesz ki. Az elméleti alapozó modul 32 hetes (16 alkalom), a kérdő- és kezdeményező asztrológiai modulok pedig 18–18 hetet fednek le (egyenként 9 alkalommal). A tanfolyam díja az élő foglalkozásokon résztvevők számára foglalkozásonként 4000 Ft, az Interneten keresztül tanulók számára pedig foglalkozásonként 2000 Ft, amely díj minden második alkalommal, azaz négy hetente fizetendő. Az orientációs modul természetesen ingyenes!

A hallgatók a tanfolyami kézikönyvön kívül kiegészítő anyagokat, órai és házi feladatokat kapnak, valamint tagjai lehetnek a szakmai társalgásra létrehozott levelezőlistának.

Jelentkezés

Jelentkezni lehet 2009. szeptember 30-ig telefonon vagy emailben. A telefonszámom 30-555-0677, és ha nem venném fel, akkor éppen órát tartok – ez elég gyakori –, de mindenképpen visszatelefonálok, ha látom a hívószámot. A címem gmail-es, a név pedig „osthanes” (ebből kitalálható; kiírni a szpem miatt nem szeretném). Az emailben jelentkezők számára jelzem, hogy szeretnék személyesen is beszélni akár telefonon, akár Skype-on.

Azoknak, akik csak az orientációs előadássorozaton kívánnak részt venni, nem feltétlenül kell jelentkezniük, mert az élő előadások meghirdetésre kerültek, így előzetes jelentkezés nélkül is látogathatók (bár hogy a terem megfelelő befogadóképességűnek bizonyuljon, nem árt), az Interneten pedig az előadások később is meghallgathatók és letölthetők. Az esetleges további kérdésekre szívesen válaszolok telefonon, Skype-on, emailben vagy itt a kommentek között.

Magamról

Nevem László Levente, Miskolcon születtem 1977-ben. 1991 óta tanulmányozom az asztrológiát, kezdetben Baktay és Dubravszky nyomán modern asztrológiával foglalkoztam. A klasszikus asztrológiával 1998-ban találkoztam először, amikor Manilius asztrológiáját kutattam. Egyetemi éveim alatt klasszikus nyelveket, nyelvészetet és antik vallástörténetet hallgattam, nyelvészeti és vallástörténeti cikkeim magyar és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. 2004 és 2005 között Kristina Waardahl iskolájában tanultam reneszánsz kérdőasztrológiát, majd a társszerzőkkel írt, Mithras-misztériumokról szóló monográfián dolgoztam. 1996 óta tanítok nyelveket, a klasszikus asztrológiát 2004-től kezdve eredeti forrásokra támaszkodva kutatom és gyakorlom. Doktori tanulmányaimait el kellett halasztanom, de tagja vagyok az Ókortudományi Társaságnak, amely egy vallástörténeti műről készült kritikámat 2004-ben Révay József-díjjal tüntette ki. A klasszikus asztrológiát 2007 óta oktatom.